top of page
  • Yazarın fotoğrafıYazkan & Gedik Avukatlık Ortaklığı

Gerçek Kişilere Uzaktan Kimlik Tespiti ve Yeni Mevzuat Değişiklikleri

Güncelleme tarihi: 20 Nis 2021

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (24.02.2021 tarihli, 31405 Sayılı Resmi Gazete, 2. Mükerrer) ile gerçek kişilere uzaktan kimlik tespiti, serbest avukatların yükümlü olarak mevzuat kapsamına alınması ve idari para cezalarında önemli değişiklikler getirilmiştir.


24 Şubat 2021 tarihinli 31405 Sayılı (2. Mükerrer) Resmi Gazete’de “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte (“Yönetmelik”) Değişiklik Yapılmasına Daire Yönetmelik”in (“Değişiklik Yönetmeliği”) yürürlüğe konulmasına, 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un 24’üncü maddesi gereğince karar verilmiştir. Yönetmelik 01.05.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.


11.06.2006 Tarihli ve 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'un (“Kanun”) amacı; suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine ilişkin usûl ve esasları belirlemektir.

09.01.2008 Tarihli Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik’in amacı; Kanun’un uygulanmasına yönelik olarak; suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi amacıyla, yükümlüler[1], yükümlülükler, yükümlülüklere uyumun denetimi, gümrük idaresine açıklama yapılması ve diğer tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.


Yeni Mevzuat Değişiklikleri Hakkında

Gerçek kişilerde uzaktan kimlik tespiti yapılabileceği düzenlenmiştir.

"Gerçek Kişilerde Kimlik Tespiti" Maddesine "Gerçek Kişilere Uzaktan Kimlik Tespiti" İbaresi Eklenmiştir."


Yükümlülüğün asli faaliyet alanı ile ilgili mevzuatta müşteri ile yüz yüze gelinmeksizin kimliğinin doğrulanmasına imkan verecek yöntemlerle sözleşme kurulmasına izin verilmiş olması halinde, gerçek kişilerle sürekli iş ilişkisi tesisinde müşteri kimliğinin doğrulanması amacıyla uzaktan kimlik tespiti yöntemleri kullanılabilecek.


Serbest avukatlar "yükümlü" olarak mevzuat kapsamına alınmıştır.

“Yükümlü” Tanımına Serbest Avukatlar Eklenmiştir.


"Yükümlü" tanımına, "savunma hakkı bakımından diğer kanun hükümlerine aykırı olmamak ve Avukatlık Kanunu'nun 35. maddesinin birinci fıkrası ile alternatif uyuşmazlık çözüm yolları kapsamında ifa edilen mesleki çalışmalar nedeniyle edinilen bilgiler hariç olmak üzere taşınmaz alım satımı, sınırlı ayni hak kurulması ve kaldırılması, şirket, vakıf ve demek kurulması, birleştirilmesi ile bunların idaresi, devredilmesi ve tasfiyesi işlerine ilişkin finansal işlemlerin gerçekleştirilmesi, banka, menkul kıymet ve her türlü hesaplar ile bu hesaplarda yer alan varlıkların idaresi işleriyle sınırlı olmak üzere serbest avukatlar" ibaresi eklenmiştir.


İdari para cezalarında önemli düzenlemeler yapılmıştır.

Yükümlülüklere Uymayanlara 500.000,00 TL Para Cezası Uygulanacaktır.


Ek olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın eğitim, iç denetim, kontrol ve risk yönetim sistemleri oluşturulması konusunda işletme büyüklükleri ve iş hacimlerini de dikkate alarak usul ve esasları belirleme yetkisini düzenleyen maddedeki yükümlülüklere aykırı hareket edilmesinin tespiti halinde yükümlülere yazılı ihtar yapılarak 30 günden az olmamak üzere süre verilecek.


Bu süre sonunda eksikliklerin tamamlanmaması halinde 500 bin lira idari para cezası uygulanacak.


İdari para cezasının tebliği ile yazılı ihtar yapılarak 60 günden az olmamak üzere yeni bir süre verilecek. Bu süre sonunda da eksikliklerin tamamlanmaması halinde verilen ilk idari para cezasının iki katı idari para cezası daha uygulanacak. İkinci idari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde eksikliklerin tamamlanmaması halinde yükümlünün faaliyetlerinin belli bir süre durdurulması, kısıtlanması veya faaliyet izin belgesinin iptaline yönelik tedbirlerin alınması için durum, ilgili kuruma bildirilecek.


Yükümlülüklere uymayan sorumlu yönetim kurulu üyesine, yoksa üst düzey yöneticisine belirtilen ihtarlar yapılmak ve sürelere uyulmak koşuluyla yükümlüye verilen idari para cezasının dörtte biri uygulanacaktır.


Kimlik Tespitinde Cezalar Artırılmıştır.


Yönetmelik’in 5’inci maddesi uyarınca Yükümlüler; işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı 75.000,00 TL (eski Yönetmelik’te 20.000,00 TL olan) veya üzerinde olduğunda ve/veya elektronik transferlerde işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı 7.500,00 TL (eski Yönetmelik’te 2.000,00 TL olan) veya üzerinde olduğunda kimliğe ilişkin bilgileri almak ve bu bilgilerin doğruluğunu teyit etmek suretiyle müşterilerin ve müşterileri adına veya hesabına hareket edenlerin kimliğini tespit etmek zorundadır.


Sonuç olarak; Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Daire Yönetmelik ile belirlenen hem tutarlar hem kimlik tespiti hem de yükümlü sıfatını haiz olanlar hakkındaki ve diğer pek çok değişiklik 1 Mayıs itibariyle yürürlüğe girecektir.

[1]Yükümlü: Bankacılık, sigortacılık, bireysel emeklilik, sermaye piyasaları, ödünç para verme ve diğer finansal hizmetler ile posta ve taşımacılık, talih ve bahis oyunları alanında faaliyet gösterenler; döviz, taşınmaz, değerli taş ve maden, mücevher, nakil vasıtası, iş makinesi, tarihi eser, sanat eseri ve antika ticareti ile iştigal edenler veya bu faaliyetlere aracılık edenler ile noterler, spor kulüpleri, savunma hakkı bakımından diğer kanun hükümlerine aykırı olmamak ve 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 35’inci maddesinin birinci fıkrası ile alternatif uyuşmazlık çözüm yolları kapsamında ifa edilen mesleki çalışmalar nedeniyle edinilen bilgiler hariç olmak üzere, taşınmaz alım satımı, sınırlı ayni hak kurulması ve kaldırılması, şirket, vakıf ve dernek kurulması, birleştirilmesi ile bunların idaresi, devredilmesi ve tasfiyesi işlerine ilişkin finansal işlemlerin gerçekleştirilmesi, banka, menkul kıymet ve her türlü hesaplar ile bu hesaplarda yer alan varlıkların idaresi işleriyle sınırlı olmak üzere serbest avukatlar ve Cumhurbaşkanınca belirlenen diğer alanlarda faaliyet gösterenleri,

コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page